Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Podstawą prawną programu wychowawczego są następujące dokumenty:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę     30 kwietnia 1991 r.- art. 3, 19, 28, 33 Ustawa o Systemie Oświaty.

Karta Nauczyciela.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Statut szkoły.

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
nie żądajmy lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało.

 


Janusz Korczak

1.Misja szkoły

Chcemy, żeby nasze szkoły kształciły uczniów tak, aby radzili sobie w nieustannie zmieniającym się świecie oraz odważnie stawiali czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest troska o każde dziecko i stworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju.

2.Wizja szkoły

Zespół Szkół Społecznych STO powstał w wyniku aktywności i ogromnego zaangażowania rodziców i nauczycieli lokalnej społeczności. Uczeń w naszej szkole jest przede wszystkim aktywnym uczestnikiem oddziaływań wychowawczych, a nie biernym odbiorcą edukacji. Nasze szkoły charakteryzuje tworzenie dobrej szansy edukacyjnej każdemu uczniowi oraz staranne wychowanie, które jest podstawą rozwoju każdej osoby ku wartościom.

Nasze szkoły w lokalnym środowisku są postrzegane jako instytucje przyjazne, radosne i twórcze, gdzie każdy uczeń odkrywa i rozwija swoje zdolności i talenty. Szkoła to miejsce gdzie młody człowiek poznaje smak sukcesu indywidualnie i w pracy zespołowej, ale również mierzy się z porażkami przygotowując się do pełnego i aktywnego życia.

Realizując wizję szkoły kształtujemy w naszym środowisku wybrane wartości:

- odpowiedzialność – sprzyja efektywnej nauce dzięki różnym zobowiązaniom, które uczniowie świadomie podejmują i ponoszą konsekwencje;

- uspołecznienie – szkoła funkcjonuje dzięki wspólnej aktywności rodziców i nauczycieli, dzięki tej wartości uczniowie są otwarci na siebie nawzajem i udzielają się na rzecz innych;

- dzielność – uczeń potrafi radzić sobie z różnymi przeciwnościami i porażkami, ale też wyznacza sobie cele i konsekwentnie do nich zmierza;

3.Zadania wychowawcze

3.1 Praktykowanie naszych wartości w codziennym życiu szkoły.

 

Wartość

Działanie Nasycenie wartością w zachowaniu

Odpowiedzialność

 • Za własne uczenie się
 • Za przebieg i efekt pracy zespołu
 • Za siebie, swój zespół, swoją klasę
 • Nie uchyla się od konsekwencji swoich decyzji i działań
 • Świadomie i aktywnie podejmuje się uzupełnić zaległości i poprawić swoje oceny
 • Dotrzymuje terminów
 • Każdy ma wkład w ostateczny efekt i poczucie radości z tej pracy
 • Aktywnie uczestniczy w życiu klasy (nie jest biernym obserwatorem, reaguje na zło)
 • Przyznaje się do błędu, przyjmuje porażki jako naukę dla siebie

Uspołecznienie

 • Potrafi współpracować w różnych grupach i z różnymi osobami
 • Chętnie i aktywnie udziela pomocy
 • Działa na rzecz innych, cieszy się z sukcesów innych
 • Akceptuje innych, nie odmawia współpracy w dowolnym składzie grupy
 • Korepetycje uczniowskie, nie jest obojętny wobec wszystkich, którzy potrzebują pomocy
 
Dzielność
 • Przełamywanie wewnętrznych barier
 • Prezentowanie własnego zdania i poglądów
 • Stawanie w obronie poszkodowanych
 • Odwaga w podejmowaniu wyzwań
 • Umiejętność przeciwstawienia się presji grupy
 • Pokonywanie własnego strachu, nieśmiałości, wygodnictwa, reagowanie na zło, stawanie w obronie innych

3.2 Wysoki poziom nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych

 

Rozbudzanie indywidualnych zdolności i talentów

Rozwijanie świadomości własnych mocnych stron i adekwatnego poczucia własnej wartości i kontrolowanej otwartości

Wyrównywanie szans edukacyjnych – załącznik nr.1 Aneks do WSO

4. Ceremoniały i tradycje szkoły

4.1 Związane z Patronem Szkoły:

- konkurs wiedzy o działalności patronów;

- współpraca z uczelniami i szkołami;

- warsztaty na temat pracy zespołowej;

4.2 Tydzień Umiejętności Społeczno – Psychologicznych „Mówimy Językiem    Żyrafy”.

4.3 Tydzień Promocji Postaw Prospołecznych; różne formy uspołecznienia.

4.4 Pokonywanie progów edukacyjnych przy wsparciu i zaangażowaniu starszych kolegów (klasy III i VI).

4.4 Spotkania Absolwentów - integracja środowiska uczniów ze środowiskiem absolwentów w celu tworzenia środowiska szkoły i pracy nad rozwojem karier naszych uczniów.

5.Psychoprofilaktyka

1 Warsztaty integracyjne grup klasowych.

2 Działania promujące zdrowy styl życia.

3 Zajęcia wspomagające procesy uczenia się „Jak się uczyć?”                                                                                

4 Budowanie poczucia własnej wartości.

5Działania szkoły w celu przeciwdziałania uzależnieniom od Internetu      (bezpieczna cyberprzestrzeń/cyberprzemoc).

4 Skuteczna komunikacja w grupie.

5 Warsztaty antystresowe.

6 Warsztaty antymobingowe.

7 Profilaktyka zachowań ryzykownych (kontakt z alkoholem i używkami, nowe narkotyki - „dopalacze”, inicjacja seksualna).