Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program wychowawczo – profilaktyczny klas VI c/d

 rok szkolny 2018/2019  

Program wychowawczo profilaktyczny z uwzględnieniem wartości uspołecznienie, odpowiedzialność, dzielność

Cel wychowania:

Doskonalenie umiejętności współdziałania podczas nauki, zabawy oraz wypełniania przydzielonych obowiązków w domu i szkole, nawiązywania pozytywnych więzi i relacji w środowisku szkolnym i wobec członków rodziny. Budzenie poczucia identyfikowania się ze społecznością szkolną i lokalną. Propagowanie i kultywowanie tradycji szkolnych, rodzinnych, lokalnych i narodowych.

Planowane efekty działań wychowawczych:

 • Uczeń zna swoje prawa i obowiązki wynikające ze Statutu szkoły.
 • Uczeń czuje się odpowiedzialny za efekty swojej pracy i swojego zespołu.
 • Uczeń jest współorganizatorem życia szkolnego.
 • Uczeń wie co to znaczy być odpowiedzialnym za siebie i innych.
 • Uczeń aktywnie uczestniczy w uroczystościach rocznicowych  szkolnych i środowiskowych.
 • Uczeń nawiązuje pozytywne więzi i relacje w środowisku szkolnym i wobec członków rodziny.
 • Uczeń zna i podporządkowuje się wymogom bezpieczeństwa obowiązującym na terenie szkoły oraz poza nią.
 • Uczeń potrafi bezpiecznie korzystać z Internetu.
 • Uczeń planuje pracę nad swoim rozwojem i myśli o swojej przyszłości.
 • Uczeń szanuje siebie i innych.

Harmonogram działań wychowawczych:

Cel wychowawczy

Zadanie wychowawcze

Sposoby/formy  realizacji

Przykłady planowanych działań

Terminy

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

Kształtowanie samorządowej działalności ucznia.

 1. Opracowanie i przestrzeganie reguł współpracy w grupie.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy oraz działania dla jej dobra.
 3. Organizacja zespołu klasowego.
 4. Udział uczniów w planowaniu i organizacji imprez klasowych.
 5. Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę, budowanie więzi między wychowankami.
 6. Motywowanie wychowanków do pracy w szkolnym samorządzie uczniowskim.
 7. Motywowanie uczniów do aktywnego włączania się w życie szkoły.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Jak będziemy oceniać swoje zachowanie WZO
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Moje obowiązki w zespole klasowym.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Organizujemy Dzień chłopaka.
 • Wybór samorządu klasowego.
 • Dyskusja nad planem działań w klasie.
 • Przydział dodatkowych obowiązków: dyżurni, powołanie zespołów zadaniowych: Porządkowanie sali po zajęciach, Aktualizacja tablic w sali.
 • Organizacja imprez klasowych: Andrzejki, Mikołaj w klasie, spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Dziecka, itp.
 • Udział w konkursach międzyklasowych (Dzień Wiosny i SU, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka).

Wrzesień

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu danej społeczności (klasy, szkoły, rodziny)

 1. Zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym: Statutem Zespołu, a zwłaszcza: wewnątrzszkolnym systemem oceniania, zasadami oceniania zachowania, kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów.
 2. Wspólne ustalanie i respektowanie norm zachowania i współdziałania w zespole klasowym.
 3. Dyskusja nad rolą ucznia w rodzinie, jego obowiązkami wobec niej oraz prawami.
 4. Podejmowanie działań na rzecz innych, klasy i całej społeczności szkolnej.
 5. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz ponoszenia konsekwencji za swoje decyzje.
 6. Wyrabianie umiejętności samooceny i wyciągania wniosków dotyczących postępowania swojego i innych.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Warsztaty „Czy jesteśmy dobrym zespołem klasowym”
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Co różni tolerancję od akceptacji złych zachowań..
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Warsztaty: Jak uczyć się efektywnie. Omówienie zasad pracy umysłowej w trakcie odrabiania lekcji.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu:Nasza recepta na prawdziwą przyjaźń.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Moja miejscowość wczoraj, dzisiaj i jutro.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Co jest najważniejsze w okresie Świąt Bożego Narodzenia?
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu Dlaczego młodzież sięga po używki i co z tego wynika?- spotkanie z psychologiem.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Świat nie jest doskonały – jakie problemy dotykają dzieci i młodzież we współczesnym świecie? Wspólne ustalanie ocen z zachowania (samoocena, ocena kolegów / koleżanek).
 • Przenoszenie na grunt szkolny tradycji i obrzędów rodzinnych, np. wigilia klasowa, mikołajki, życzenia imieninowe, itp.
 • Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.
 • Współudział w akcjach charytatywnych, np. Akcja Puławy, Pomoc zwierzakom, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i inne.
 • Udział w akcjach na rzecz najbliższego otoczenia: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi
 • Omawianie i ocenianie udziału wychowanków w życiu klasy i szkoły (ich zaangażowania w organizację imprez, konkursów, akcji, itp.).
 • Omawianie i ocenianie stopnia wykonywania zadań w zespole klasowym (dyżurni klasowi, zespoły zadaniowe).
 • Systematyczne nagradzanie uczniów punktami w karcie zachowania za przestrzeganie obowiązujących w szkole norm i zasad oraz karanie za ich nierespektowanie.

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości dzielność

Kultywowanie tradycji patriotycznych

1.      Współorganizacja uroczystości szkolnych i lokalnych związanych z patronami szkoły

 1. Aktywne uczestnictwo w uroczystościach rocznicowych  szkolnych i środowiskowych.
 2. Upamiętnianie ważnych rocznic, np.: odzyskania niepodległości przez Polskę, uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 3. Poznanie i kontynuowanie tradycji środowiska lokalnego: otoczenie opieką miejsc pamięci narodowej w naszej okolicy.
 4. Wskazywanie wzorców patriotycznych postaw w omawianych na zajęciach lekcyjnych tekstach literackich.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Święto Zmarłych – zatroszczmy się o miejsca pamięci narodowej.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: 11 Listopada Świętem Niepodległości Polaków.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Sylwetki patriotów.
 • Udział w szkolnych akademiach i uroczystościach o charakterze patriotycznym.
 • Przygotowywanie okolicznościowych  informacji na gazetce klasowej.
 • Omawianie na lekcjach języka polskiego i historii tematyki związanej z dążeniem Polaków do odzyskania niepodległości.

Cały rok szkolny

Tematy godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego:

 

I półrocze

 1. Wybieramy samorząd klasowy.
 2. Prawa i obowiązki ucznia oraz kryteria oceniania z zachowania
 3. Moje obowiązki w zespole klasowym
 4. Czy jesteśmy dobrym zespołem klasowym?
 5. Dzień Niepodległości – czy jesteśmy patriotami?- Bieg na 100 lecie Odzyskania Niepodległości
 6. Co różni tolerancję od akceptacji złych zachowań?
 7. Od czego zależy dobra zabawa – przygotowujemy imprezę Andrzejki/Katarzynki
 8. Pozytywne i negatywne skutki powszechnego dostępu do mediów.
 9. Ile zależy od właściwego ubioru?
 10. Jak skutecznie wyrazić swoje zdanie? Poznajemy zasady sprawnej komunikacji
 11. Dżentelmen – czyli kto? Omawiamy zasady zachowania w różnych sytuacjach.
 12. Jak uczyć się efektywnie? – omówienie zasady pracy umysłowej w trakcie odrabiania lekcji
 13. Co jest najważniejsze w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
 14. Co nas trapi w szkole? – rozmawiamy o naszych problemach.
 15. Skutki braku higieny ciała i umysłu
 16. Czy wiesz co jesz? – konserwanty i ich szkodliwość
 17. Co to jest godność? – Jakie postawy można uznać za pełne godności
 18. Podsumowanie wyników nauczania i zachowania w kończącym się I semestrze.

 

II półrocze

 1. Jak się przygotować do ważnych sprawdzianów.
 2. Nasza recepta na prawdziwą przyjaźń.
 3. Nie jesteś sam – gdzie szukać pomocy ?
 4. Z prądem za wszelką cenę? – jak przeciwstawić się presji  grupy rówieśniczej.
 5. Gdzie są granice solidarności i lojalności koleżeńskiej?
 6. Świat nie jest doskonały – jakie problemy dotykają młodzież we współczesnym świeci
 7. Jak się nauczyć? Przypomnienie technik zapamiętywania.
 8. 3 minuty na uratowanie życia – pierwsza pomoc
 9. Zachować się asertywnie – to znaczy jak?.
 10. Bohaterowie Konstytucji 3 Maja – prezentacje uczniów.
 11. Za co najczęściej karani są nieletni? – rozmowa z Policjantem
 12. Święto szkoły – bohaterowie II wojny światowej
 13. Dlaczego młodzież sięga po używki i co z tego wynika?
 14. Czy książka może przegrać z komputerem i telewizją
 15. Co to znaczy żyć ekologicznie?