Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy
Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program wychowawczo-profilaktyczny klasa 1B na rok szkolny 2017/2018

Cel wychowawczy

 

Tematyka/zadanie

Formy realizacji (działania)

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

 

Organizacja zespołu klasowego.

Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, kraju.


Współpraca z rodzicami i środowiskiem. Zaangażowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

Wdrażanie do postrzegania dobrych obyczajów i kultury osobistej.

Współpraca, koleżeństwo, przyjaźń.


Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

Organizacja imprez i uroczystości klasowych, szkolnych.


Pomoc innym.

Zapoznanie dzieci z budynkiem szkolnym.
Opracowanie regulaminu pierwszoklasisty, Integrowanie zespołu klasowego, wspólne projekty, zadania grupowe np. przygotowanie plakatów, prezentacji.
Wycieczki klasowe. Zielona szkoła.


Zapoznanie się oraz wdrażanie do przestrzegania praw i obowiązków ucznia
klasy I.  Organizowanie wycieczek i obserwacja uczniów na wycieczce. Wzajemna pomoc uczniów oraz współpraca. Wytwarzanie atmosfery życzliwości i przyjaźni w stosunku do koleżanek i kolegów - koleżeństwo.

Udział rodziców w zebraniach, wybór trójki klasowej- współpraca. Pomoc rodziców w organizacji wycieczek i imprez szkolnych klasowych. Indywidualne spotkania z rodzicami.

Wdrażanie do poprawnego zachowania w klasie, na terenie szkoły i poza nią oraz wyrobienie samodyscypliny w punktualnym przychodzeniu do szkoły.
Szacunek dla osób starszych.
Poprawne zachowanie się wobec rówieśników i kolegów.
Składanie życzeń imieninowych i urodzinowych. Odwiedziny chorego kolegi. Wzajemna pomoc przy ubieraniu, pożyczaniu przyborów itp.
Przestrzeganie używania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję i przepraszam.

Przestrzeganie bezpieczeństwa w szkole.
Znajomość podstawowych zasad dotyczących ruchu drogowego.
Bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
Uczymy się rozpoznawać sytuację trudną i właściwie reagować.
Wycieczki szkolne.  Realizowanie projektu Bezpieczna +.

Udział w uroczystościach i przedstawieniach: ślubowanie, kiermasz świąteczny, Jasełka, śniadanie wielkanocne.

Udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły i poza nią. Akcja Puławy, kiermasz świąteczny.

wrzesień

cały rok szkolny

cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

 


cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

 

 

Zapoznanie z regulaminem szkolnym. Regulamin klasowy.


Dbanie o wspólne dobro - szkoła moim domem.


Dziecko jego ciało, zdrowie i rozwój.


Poznawanie zasad zdrowego stylu życia, przepisów bezpieczeństwa.


Pomoc zwierzętom
 w zimie. Świat roślin i zwierząt - kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Omówienie regulaminu pierwszoklasisty. Opracowanie i omówienie regulaminu klasowego - zasady zachowanie w klasie 1.

Wygląd klasy, wdrażanie dzieci do dbałości o estetyczny wygląd klasy i poszanowanie mienia społecznego.
Przyzwyczajanie dzieci do sprzątania po lekcjach.
Utrzymaniem porządku w klasie, na korytarzu, boisku szkolnym.
Ład i porządek w tornistrze i na ławkach.

Zależność ubioru od pory roku i formy aktywności. Higiena spożywania posiłków. Właściwe zachowanie się przy stole. Prawidłowa sylwetka podczas lekcji.

Wartości odżywcze warzyw i owoców. Warunki odrabiania lekcji. Zapobieganie chorobom i wypadkom. Rola ruch i ćwiczeń w rozwoju. Zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia.

Udział w akcji Sprzątanie Ziemi, Dokarmianie zwierząt.

cały rok szkolny.

cały rok szkolny.


listopad

grudzień

zima

Z uwzględnieniem wartości dzielność

 

 

Kształtowanie uczuć patriotycznych

Zapoznanie ze sposobami ratowania życia

Pokonywanie trudności w nauce i nie tylko

Życie towarzyskie i kulturalne

Poznawanie symboli narodowych itp. udział w apelu z okazji 11 listopada. Święta majowe.


Spotkanie  i pogadanka z ratownikiem medycznym.

Udział w przedstawieniach, wzajemna pomoc w nauce, praca w grupach, udział w konkursach.

Organizowanie imprez klasowych:
Andrzejki, Mikołajki, wigilijne spotkanie, bal karnawałowy, piknik szkolny. Wyjazdy do teatru, kina, muzeum. Wycieczki tematyczne, klasowe. Dzień Dziecka. Uczestniczenie w projektach klasowych i szkolnych

cały rok szkolny


cały rok szkolny


cały rok szkolny

Po konsultacjach z rodzicami uczniów z klasy 1b wprowadzono zmiany.

25 września 2017r. program został zaopiniowany przez rodziców.