Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy
Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program wychowawczo-profilaktyczny klasa 1A na rok szkolny 2017/2018

Cel wychowawczy

Tematyka/zadanie

Formy realizacji (działania)

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

Organizacja zespołu klasowego.

Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu kraju.


Współpraca z rodzicami i środowiskiem. Zaangażowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

Wdrażanie do postrzegania dobrych obyczajów i kultury osobistej.

 


Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

Organizacja imprez i uroczystości klasowych, szkolnych.


Pomoc innym.

Zapoznanie dzieci z budynkiem szkolnym,
Opracowanie regulaminu pierwszoklasisty, Integrowanie zespołu klasowego, wspólne projekty, zadania grupowe np. Przygotowanie plakatów, prezentacji.(gromadzenie przyborów szkolnych i materiałów do zajęć praktycznych.
Wycieczki klasowe. Zielona szkoła.


Zapoznanie się z regulaminem szkoły oraz wdrażanie do przestrzegania praw i obowiązków ucznia
klasy I.  Organizowanie wycieczek i obserwacja uczniów na wycieczce. Wzajemna pomoc uczniów. Wytwarzanie atmosfery życzliwości i przyjaźni w stosunku do koleżanek i kolegów.

Udział rodziców w zebraniach, wybór trójki klasowej- współpraca. Pomoc rodziców w organizacji wycieczek i imprez szkolnych klasowych. Prowadzenie lekcji przez rodziców. Indywidualne spotkania z rodzicami.

Wdrażanie do poprawnego zachowania w klasie i na terenie szkoły oraz wyrobienie samodyscypliny w punktualnym przychodzeniu do szkoły.
Szacunek dla osób starszych.
Poprawne zachowanie się wobec rówieśników i kolegów.
Składanie życzeń imieninowych i urodzinowych. Odwiedziny chorego kolegi. Wzajemna pomoc przy ubieraniu, pożyczaniu przyborów itp.
Przestrzeganie używania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję i przepraszam.

Przestrzeganie bezpieczeństwa w szkole.
Znajomość podstawowych zasad dotyczących ruchu drogowego.
Bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
Uczymy się rozpoznawać sytuację trudną i właściwie w niej funkcjonować.
Rozmowy i pogadanki na temat kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Wycieczki szkolne.

Udział w przedstawieniach: Ślubowanie, Kiermasz świąteczny, Jasełka, Śniadanie wielkanocne. Wigilia.


Udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły poza nią. Zbiórka dla schroniska, akcja Puławy, Kiermasz świąteczny.

Wrzesień

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolnyCały rok szkolny

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

Zapoznanie z regulaminem szkolnym. Regulamin klasowy.Dbanie o wspólne dobro ”Szkoła moim domem”.Dziecko jego ciało, zdrowie i rozwój.


Poznawanie zasad zdrowego stylu życia, przepisów bezpieczeństwa.

Pomoc zwierzętom
w zimie. Świat roślin i zwierząt-kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Omówienie regulaminu pierwszoklasisty. Opracowanie i omówienie regulaminu klasowego- zasady zachowanie w klasie 1.

Wygląd klasy, wdrażanie dzieci do dbałości o estetyczny wygląd klasy i poszanowanie mienia społecznego.
Przyzwyczajanie dzieci do sprzątania po lekcjach.
Utrzymaniem porządku w klasie, na korytarzu, boisku szkolnym.
Ład i porządek w tornistrze i na ławkach.

Zależność ubioru od pory roku i formy aktywności. Higiena spożywania posiłków. Właściwe zachowanie się przy stole.. Prawidłowa sylwetka podczas lekcji.

Wartości odżywcze warzyw i owoców. Warunki odrabiania lekcji. Zapobieganie chorobom i wypadkom. Rola ruch i ćwiczeń w rozwoju.

Zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia. Pogadanka z lekarzem.

Udział w akcji Sprzątanie Ziemi, Dokarmianie zwierząt.

Cały rok szkolny.

Cały rok szkolny.

Listopad, grudzień.


Zima

Z uwzględnieniem wartości dzielność

Kształtowanie uczuć patriotycznych

Zapoznanie ze sposobami ratowania życia

Pokonywanie trudności w nauce.

Życie towarzyskie i kulturalne.

Współpraca z biblioteka szkolną. Poznawanie symboli narodowych itp. Udział w apelu z okazji 11 listopada.


Spotkanie  i pogadanka z ratownikiem medycznym.


Udział w zajęciach z wychowawcą, wzajemna pomoc w nauce, praca w grupach , udział w konkursach.


Organizowanie imprez klasowych:
Andrzejki, Mikołajki, wigilijne spotkanie, bal karnawałowy, Tłusty czwartek, Dzień Matki. Wyjazdy do teatru, kina, muzeum. Wycieczki tematyczne, klasowe. Dzień Dziecka. Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez Dyrekcję Szkoły.
Uczestnictwo w projektach klasowych i szkolnych

Cały rok szkolny.
Cały rok szkolny


Cały rok szkolny