Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program wychowawczo-profilaktyczny klasa 2A na rok szkolny 2018/2019

Cel wychowawczy

 

Tematyka/zadanie

Formy realizacji (działania)

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

 

Klasa.

Umiejętność współdziałania w grupie rówieśników. Zgodna współpraca  podczas tworzenia projektu. Równy podział obowiązków. Przypomnienie zasad bycia dobrym kolegą. Stosowanie form grzecznościowych w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.

Kształtowanie poczucia przynależności do różnych grup społecznych


Budowanie wrażliwości i rozwijanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegówWspółpraca z rodzicami i środowiskiem. Zaangażowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

Wdrażanie do postrzegania dobrych obyczajów i kultury osobistej.Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.
Organizacja imprez i uroczystości klasowych, szkolnych.Samorząd klasowy

Pomoc innym.

Integrowanie zespołu klasowego, wspólne projekty, zadania grupowe drugiej. Wycieczki klasowe. Zielona szkoła.

Stwarzanie możliwości do współdziałania w różnych grupach. Rozmowa, opracowanie klasowego regulaminu, Stworzenie systemu motywacyjnego uwzględniającego kulturę osobistą

Integracja uczniów w zespole klasowym poprzez wzajemne poznawanie się, umacnianie więzi koleżeńskich. Organizowanie wycieczek i obserwacja uczniów na wycieczce. Wzajemna pomoc uczniów.

Organizowanie spotkań z policjantem, strażakiem.
Systematyczne kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania .
Rozmowy i pogadanka na temat:
- właściwych postaw sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów i niwelujących zachowania agresywne;
- umiejętności zachowania dystansu wobec niewłaściwych zachowań kolegów oraz nawyku odmawiania na niestosowne propozycje

Udział rodziców w zebraniach, wybór trójki klasowej- współpraca. Pomoc rodziców w organizacji wycieczek i imprez szkolnych klasowych. Indywidualne spotkania z rodzicami.

Systematyczne nauczanie zasad kulturalnego zachowania:
- umiejętności słuchania i uczestniczenia w rozmowach,
- samodyscypliny w punktualnym przychodzeniu do szkoły,
- umiejętności utrzymania porządku wokół siebie, na ławce, w szatni, w szkole.
Szacunek dla osób starszych.
Poprawne zachowanie się wobec rówieśników i kolegów.
Składanie życzeń imieninowych i urodzinowych. Odwiedziny chorego kolegi. Wzajemna pomoc przy ubieraniu, pożyczaniu przyborów itp.
Przestrzeganie używania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję i przepraszam.


Przestrzeganie bezpieczeństwa w szkole.
Znajomość podstawowych zasad dotyczących ruchu drogowego.
Bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
Uczymy się rozpoznawać sytuację trudną i właściwie w niej funkcjonować.
Rozmowy i pogadanki na temat kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Wycieczki szkolne.


Udział w przedstawieniach: Jasełka,  Kiermasz świąteczny, Jasełka, Śniadanie wielkanocne. Wigilia.


Udział w pracach samorządu klasowego.

Udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły poza nią. Zbiórka dla schroniska, akcja Puławy, Kiermasz świąteczny.

Wrzesień

Cały rok szkolny


Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolnyCały rok szkolny

Cały rok szkolny


Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

 

 

 

Regulamin klasowy.


Moja klasa.


Dziecko jako uczeń


Dziecko jego ciało, zdrowie i rozwój.
Poznawanie zasad zdrowego stylu życia, przepisów bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo podczas zabaw.

Pomoc zwierzętom
w zimie.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Opracowanie i omówienie regulaminu klasowego- zasady zachowanie w klasie drugiej.

Wygląd klasy, wdrażanie dzieci do dbałości o estetyczny wygląd klasy i poszanowanie mienia społecznego.
Przyzwyczajanie dzieci do sprzątania po lekcjach.
Utrzymaniem porządku w klasie, na korytarzu, boisku szkolnym.
Ład i porządek w tornistrze i na ławkach.

Kształtowanie nawyku odrabiania lekcji, samodzielne pakowanie tornistra, przygotowywanie miejsca pracy.

Poznawanie zależności ubioru od pory roku i formy aktywności. Higiena spożywania posiłków. Właściwe zachowanie się przy stole.. Prawidłowa sylwetka podczas lekcji.

Wartości odżywcze warzyw i owoców. Warunki odrabiania lekcji. Zapobieganie chorobom i wypadkom. Rola ruch i ćwiczeń w rozwoju.
Zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia. Pogadanka z lekarzem.


Rozmowa, zwracanie uwagi na sytuacje niebezpieczne i reagowanie na nie; zabawy z elementami rywalizacji

Dokarmianie zwierząt.

Cały rok szkolny.

Cały rok szkolny.

Cały rok szkolny

Listopad, grudzień.
ZimaCały rok szkolny

Zima


Wrzesień
kwiecień

Z uwzględnieniem wartości dzielność

 

 

Poznawanie dziejów i tradycji narodowych.

Patroni szkolni i ich życiorysy

Zapoznanie ze sposobami ratowania życiaPokonywanie trudności w nauce.


Niesienie pomocy potrzebującym.

Życie towarzyskie i kulturalne.

Poznawanie symboli narodowych i najważniejszych wydarzeń historycznych z dziejów Polski. Odpowiednia postawa  podczas śpiewania hymnu państwowego.
Czytanie tekstów i książek związanych z historią Polski.
Udział w akademiach szkolnych związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości,

Lekcje, rozmowy, pogadanki, filmy.
Udział w uroczystościach szkolnych „Święto Szkoły”.

Spotkanie  i pogadanka z ratownikiem medycznym.


Udział w zajęciach z wychowawcą, wzajemna pomoc w nauce, praca w grupach , udział w konkursach.Rozmowy, czytanie wybranych tekstów połączona z dyskusją, że warto być odważnym, mądrym
nie krzywdzić innych i pomagać potrzebującym.Organizowanie imprez klasowych:
Andrzejki, Mikołajki, wigilijne spotkanie, bal karnawałowy, Tłusty czwartek, Dzień Matki. Wyjazdy do teatru, kina, muzeum. Wycieczki tematyczne, klasowe. Dzień Dziecka. Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez Dyrekcję Szkoły.
Uczestnictwo w projektach klasowych i szkolnych

Cały rok szkolny.

Maj

Cały rok szkolny


Cały rok szkolny