Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program wychowawczo-profilaktyczny klasy 3a  rok szkolny 2018/2019

Cel wychowawczy

Tematyka/zadanie

Formy realizacji (działania)

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

Moja klasa

Integrowanie zespołu klasowego poprzez naukę i zabawę- wspólne projekty, zadania grupowe np. przygotowanie plakatów, prezentacji.

Wycieczki klasowe

Udział dzieci w tzw. Zielonej Szkole – kształtowanie samodzielności, pożądanych postaw społecznych, gotowości do pomocy koleżeńskiej, kształtowanie szacunku wobec przyrody.

Cały rok szkolny

Współpraca z  rodzicami i środowiskiem. Zaangażowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

Udział rodziców w zebraniach, wybór trójki klasowej- współpraca  

Pomoc rodziców w organizacji wycieczek i imprez szkolnych, klasowych.

Indywidualne spotkania z rodzicami.

Zorganizowanie dla rodziców zajęć otwartych.

Udział rodziców w projekcie czytelniczym. Udział rodziców w projekcie prezentacja „Rodzic –dziecko”.

Cały rok szkolny

październik/listopad

Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie.

Samoocena

Ocena koleżeńska,  praca w grupie

Wdrażanie dzieci do oceny swojego zachowania (samoocena)

Cały rok szkolny

Wyrabianie kultury życia społecznego

Składanie życzeń imieninowych i urodzinowych.

Wrzesień

cały rok szkolny

Kształtowanie prawidłowego zachowania poza szkołą

Rozmowy i pogadanki na temat kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

Wycieczki szkolne

Cały rok szkolny

Organizacja imprez i uroczystości klasowych, szkolnych.

Dzień MATKI, OJCA, BABCI I DZIADKA, DZIEŃ DZIECKA,DZIEŃ CHŁOPAKA,DZIEŃ KOBIET JASEŁKA, WIGILIA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE.

Przygotowanie przedstawień i upominków dla najbliższych.

Cały rok szkolny

 

Samorząd szkolny

Przygotowanie kampanii wyborczej. Wybory do samorządu kl.1-3.

Działanie w samorządzie kl.1-3.

Październik

Cały rok szkolny

Pomoc innym

Udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły i poza nią-  ZBIÓRKA MAKULATURY, ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA, AKCJA PUŁAWY,KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Cały rok szkolny

Integrowanie i współpraca pomiędzy uczniami klasy 3

Udział w różnych projektach i uroczystościach

Cały rok szkolny

 Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

Zapoznanie z regulaminem szkolnym

Regulamin klasowy – kontrakt

Omówienie regulaminu szkolnego

Przypomnienie i omówienie zasad funkcjonowania w klasie III.

wrzesień

Dziecko jako uczeń

Kształtowanie nawyku odrabiania lekcji, samodzielne pakowanie tornistra, przygotowywanie miejsca pracy.

Przygotowanie uczniów do klasy 4 (samodzielne odrabianie lekcji)

Cały rok szkolny

Moja klasa

Klasa jako miejsce nauki i zabawy

Wygląd klasy, utrzymanie porządku w klasie i poza nią

Organizacja dyżurów w klasie. Przypomnienie obowiązków i kompetencji dyżurnego klasy

Rośliny w klasie.

Cały rok szkolny

wrzesień

Dziecko jego ciało, zdrowie i rozwój.

Zależność ubioru od pory roku i formy aktywności.

Higiena spożywania posiłków

Właściwe zachowanie się przy stole

Wartości odżywcze warzyw i owoców

Warunki odrabiania lekcji

Prawidłowy plan dnia

Zapobieganie chorobom i wypadkom

Rola ruchu i ćwiczeń w rozwoju.

Cały rok szkolny

 

Poznawanie zasad zdrowego stylu życia, przepisów bezpieczeństwa.

Wycieczka w celu obserwacji ruchu drogowego

Dzień Służby Zdrowia- spotkanie z pielęgniarką

Udział dzieci w programie- SZKLANKA MLEKA, OWOCE W SZKOLE

Udział dzieci w projekcie- Mały kucharz- wspólne przygotowanie posiłków, jadłospisów

Wrzesień

listopad

cały rok szkolny

Aktywne formy spędzania czasu wolnego

Zabawy na świeżym powietrzu. Spacery do lasu.

Moje zainteresowania

Cały rok szkolny

Pomoc zwierzętom w zimie

Świat roślin i zwierząt- kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko   naturalne

 Pielęgnacja i dbanie o cytryny posadzone przez uczniów w klasie.  Przygotowanie karmników dla zwierząt

Udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA, DZIEŃ ZIEMI.

wrzesień Zima

wrzesień, kwiecień

Moje obowiązki

Pogadanki na temat obowiązków domowych dzieci.

Opieka nad zwierzętami domowymi- czyli jak dbać o swojego pupila (spotkania w klasie ze zwierzętami)

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości dzielność

Poznawanie dziejów i tradycji narodowych

Wycieczki do miejsc pamięci narodowej – Grobu Nieznanego Żołnierza, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamku Królewskiego

APEL Z OKAZJI 11 LISTOPADA,  KONSTYTUCJI 3 MAJA

Nauka piosenek partiotycznych

Udział w akcji „Wyślij kartkę do Powstańca”

Kwiecień/ maj

listopad/maj

cały rok szkolny

październik

Poznanie postaci Patronów Szkoły, ich życiorysu

Udział w lekcjach o patronach szkoły

maj

Poznanie historii szkoły

Udział w uroczystościach szkolnych

Święto Szkoły

Cały rok szkolny

maj

Poznawanie dziedzictwa kulturowego

Lekcje muzealne

100-lecie odzyskania niepodległości.

Cały rok szkolny

Pokonywanie trudności w nauce

Udział w zajęciach z wychowawcą, wzajemna pomoc w nauce, praca grupowa

Cały rok szkolny

Zapoznanie ze sposobami ratowania życia

Uczymy się pierwszej pomocy. Zajęcia z ratownikiem.

 

  Wychowawca:  Anna Gawel-Furmaniak