Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

DLA KLASY V

2018/2019

Cel wychowawczy

 

 

 

Tematyka/zadanie

 

 

Formy realizacji

(działania ucznia)

 

 

Termin

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

Działania dla dobra Szkoły i Klasy

Godne reprezentowanie szkoły i klasy na różnego rodzaju uroczystościach, wyjazdach i konkursach w palcówce jak i poza nią.

Dbanie o porządek i estetyczny wygląd sali lekcyjnej oraz innych pomieszczeń szkolnych.

Zadbanie o estetyczny i schludny wygląd osobisty oraz elegancję wypowiedzi.

Angażowanie się w imprezy i uroczystości szkolne poprzez czynne uczestnictwo i przygotowywanie wydarzeń.

Udział uczniów w Samorządzie Szkolnym i Klasowym - realizowanie wspólnych ustaleń.

Cały rok szkolny

Udzielanie wsparcia społecznego/ Rozwój kompetencji społecznych

Komunikacja interpersonalna: w rozmowie rówieśniczej wprowadzanie elementów aktywnego słuchania, technik skutecznej komunikacji, odzwierciedlania, parafrazy. Stosowanie komunikatu "Ja", unikanie oceny i krytykowania.

Kulturalne wyrażanie swojego zdania, także w sytuacji konfliktowej.

Praca w grupie: aktywny udział w pracach grupowych, zachęcanie mniej aktywnych członków grupy do zaangażowania (dawanie przestrzeni do działania), pomoc koleżeńska w pokonywaniu różnego rodzaju trudności, dbanie o siebie nawzajem, przestrzegacie zasad fair play.

Spędzanie czasu: wspólne zabawy na przerwach, pomoc koleżeńska (np. zainteresowanie osobą która źle się poczuła czy  nieobecną w szkole). Organizowanie przez uczniów, na terenie szkoły, klasowych uroczystości. Zabawy integracyjne i na współpracę.

Udzielanie wsparcia: działania na rzecz kolegów z klasy np. przekazanie lekcji uczniowi nieobecnemu na zajęciach, podkreślanie dobrych cech kolegów, udzielanie wszelkiego wsparcia w sytuacji trudnej dla kolegi (na ile jest to możliwe), zawiadamianie nauczyciela o potrzebie wsparcia.

Udział we wszelkich formach wolontariatu i akcjach pomocowych.

Cały rok szkolny

Kształtowanie postaw patriotycznych

Odśpiewanie hymnu Polski podczas ważnych uroczystości szkolnych, okazywanie szacunku fladze Polski.

Udział w szkolnych obchodach 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Stwarzanie warunków do dzielenia się przez uczniów wiadomościami dotyczącymi historii, geografii Polski czy wydarzeniami w których brali udział.

Cały rok szkolny

Wrzesień - Bieg Niepodległości STO

Listopad - Uroczystości szkolne

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

Rozwój osobisty

Systematyczna nauka, odrabianie prac domowych, przygotowywanie się do zajęć, dbanie o materiały niezbędne do pracy na lekcji.

Troska o podręczniki i staranne prowadzenie zeszytów.

Przychodzenie na zajęcia na czas.

Dotrzymywanie obietnic i wykonywanie powierzonych obowiązków.

Rozwijanie własnych zainteresowań - możliwość podzielenia się swoimi pasjami na forum klasy.

Cały rok szkolny

Profilaktyka prozdrowotna/ Zachowywanie zasad bezpieczeństwa

Refleksja nad odpowiedzialnością za własne zdrowie - dyskusje, pogadanki, spotkania z panią Pielęgniarką.

Zachowywanie zasad higieny.

Zdrowe drugie śniadanie - projekt klasowy.

Zaznajomienie się z podstawowymi technikami relaksacji.

Prawidłowa postawa siedząca podczas zajęć.

Odpowiedzialne i bezpieczne korzystania z Komunikacji Miejskiej -szkolne wyjścia i wycieczki.

Cały rok szkolny

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów cyfrowych

Wady i zalety Internetu - dyskusja oparta o materiały multimedialne oraz wiedzę uczniów.

Omówienie zasad właściwego korzystania z sieci

Czas wolny a komputer - analiza spędzania czasu wolnego przez uczniów, dyskusja na temat gier, aplikacji itp.

Ograniczone korzystanie z telefonów komórkowych na terenie placówki.

Cały rok szkolny

Doradztwo zawodowe

Dyskusja na temat ścieżki edukacyjnej w kontekście nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów - podczas wyjść klasowych, zapraszanie gości a także analiza zawodów w oparciu o materiał multimedialny, lekturę oraz dotychczasową wiedzę uczniów.

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości dzielność

Dostrzeganie własnych potrzeby i możliwości ich zaspokojenia

Dyskusja w grupie klasowej nad bieżącymi problemami, szukanie rozwiązań i podejmowanie prób wdrożenia przedstawionych pomysłów w życie klasy i szkoły.

Wypowiadanie się na forum klasy.

Stawanie w obronie innych, zabieranie głosu w sytuacji niekomfortowej.

Propagowanie zachowań asertywnych:  zwłaszcza szczerego i otwartego wyrażanie swojego punktu widzenia z jednoczesnym zrozumieniem stanowiska drugiej osoby oraz dbałością o komfort rozmówcy.

Cały rok szkolny