Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program wychowawczo – profilaktyczny klas 6a,b na rok szkolny 2018/2019  

Program wychowawczo profilaktyczny z uwzględnieniem wartości uspołecznienie, odpowiedzialność, dzielność

Cel wychowania:

Doskonalenie umiejętności współdziałania podczas nauki, zabawy oraz wypełniania przydzielonych obowiązków w domu i szkole, nawiązywania pozytywnych więzi i relacji w środowisku szkolnym i wobec członków rodziny. Budzenie poczucia identyfikowania się ze społecznością szkolną i lokalną. Propagowanie i kultywowanie tradycji szkolnych, rodzinnych, lokalnych i narodowych.

Planowane efekty działań wychowawczych:

 • Uczeń zna swoje prawa i obowiązki wynikające ze Statutu szkoły.
 • Uczeń czuje się odpowiedzialny za efekty swojej pracy i swojego zespołu.
 • Uczeń jest współorganizatorem życia szkolnego.
 • Uczeń wie co to znaczy być odpowiedzialnym za siebie i innych.
 • Uczeń aktywnie uczestniczy w uroczystościach rocznicowych  szkolnych i środowiskowych.
 • Uczeń nawiązuje pozytywne więzi i relacje w środowisku szkolnym i wobec członków rodziny.
 • Uczeń zna i podporządkowuje się wymogom bezpieczeństwa obowiązującym na terenie szkoły oraz poza nią.
 • Uczeń potrafi bezpiecznie korzystać z Internetu.
 • Uczeń planuje pracę nad swoim rozwojem i myśli o swojej przyszłości.
 • Uczeń szanuje siebie i innych.

Harmonogram działań wychowawczych:

Cel wychowawczy

Zadanie wychowawcze

Sposoby/formy  realizacji

Przykłady planowanych działań

Terminy

Z uwzględnieniem wartości uspołecznienie

Kształtowanie samorządowej działalności ucznia.

 1. Opracowanie i przestrzeganie reguł współpracy w grupie.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy oraz działania dla jej dobra.
 3. Organizacja zespołu klasowego.
 4. Udział uczniów w planowaniu i organizacji imprez klasowych.
 5. Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę, budowanie więzi między wychowankami.
 6. Motywowanie wychowanków do pracy w szkolnym samorządzie uczniowskim.
 7. Motywowanie uczniów do aktywnego włączania się w życie szkoły.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Wybieramy samorząd klasowy, organizujemy pracę.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Moje obowiązki w zespole klasowym.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Organizujemy Dzień chłopaka.
 • Wybór samorządu klasowego.
 • Dyskusja nad planem działań w klasie.
 • Przydział dodatkowych obowiązków: dyżurni, powołanie zespołów zadaniowych ds.:  opieki nad gazetką klasową, przygotowywania  gazetki polonistycznej, organizacji imprez integrujących klasę,
 • Organizacja imprez klasowych: Andrzejki, Mikołaj w klasie, spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Dziecka, itp.
 • Udział w konkursach międzyklasowych (Dzień Wiosny i SU, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka).

Wrzesień

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości odpowiedzialność

Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu danej społeczności (klasy, szkoły, rodziny)

 1. Zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym: Statutem Zespołu, a zwłaszcza: wewnątrzszkolnym systemem oceniania, zasadami oceniania zachowania, kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów.
 2. Wspólne ustalanie i respektowanie norm zachowania i współdziałania w zespole klasowym.
 3. Dyskusja nad rolą ucznia w rodzinie, jego obowiązkami wobec niej oraz prawami.
 4. Podejmowanie działań na rzecz innych, klasy i całej społeczności szkolnej.
 5. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz ponoszenia konsekwencji za swoje decyzje.
 6. Wyrabianie umiejętności samooceny i wyciągania wniosków dotyczących postępowania swojego i innych.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Prawa i obowiązki ucznia oraz kryteria oceniania z zachowania.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Moje obowiązki w zespole klasowym.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Moje wzloty i upadki
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Moje prawa i obowiązki w rodzinie.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Moja miejscowość wczoraj, dzisiaj i jutro.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Święta Bożego Narodzenia w moim domu – tradycje i zwyczaje.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Przecież to nie ja! – dlaczego trzeba umieć ponosić konsekwencje.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Czy umiem wyciągać wnioski? – samoocena moich wyników i zachowań.
 • Wspólne ustalanie ocen z zachowania (samoocena, ocena kolegów / koleżanek).
 • Przenoszenie na grunt szkolny tradycji i obrzędów rodzinnych, np. wigilia klasowa, mikołajki, życzenia imieninowe, itp.
 • Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.
 • Współudział w akcjach charytatywnych, np. Akcja Puławy, Pomoc zwierzakom, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i inne.
 • Udział w akcjach na rzecz najbliższego otoczenia: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi
 • Omawianie i ocenianie udziału wychowanków w życiu klasy i szkoły (ich zaangażowania w organizację imprez, konkursów, akcji, itp.).
 • Omawianie i ocenianie stopnia wykonywania zadań w zespole klasowym (dyżurni klasowi, zespoły zadaniowe).
 • Systematyczne nagradzanie uczniów punktami w karcie zachowania za przestrzeganie obowiązujących w szkole norm i zasad oraz karanie za ich nierespektowanie.

Cały rok szkolny

Z uwzględnieniem wartości dzielność

Kultywowanie tradycji patriotycznych

1.      Współorganizacja uroczystości szkolnych i lokalnych związanych z patronami szkoły

 1. Aktywne uczestnictwo w uroczystościach rocznicowych  szkolnych i środowiskowych.
 2. Upamiętnianie ważnych rocznic, np.: odzyskania niepodległości przez Polskę, uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 3. Poznanie i kontynuowanie tradycji środowiska lokalnego: otoczenie opieką miejsc pamięci narodowej w naszej okolicy.
 4. Wskazywanie wzorców patriotycznych postaw w omawianych na zajęciach lekcyjnych tekstach literackich.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Święto Zmarłych – zatroszczmy się o miejsca pamięci narodowej.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Dzień Niepodległości – czy jesteśmy patriotami?
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Posłuchajmy ich wspomnień – wojenne wspomnienia naszych babć i dziadków.
 • Przygotowanie biegu z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 • Udział w uroczystościach rocznicowych bitwy pod Chotowem.
 • Udział w szkolnych akademiach i uroczystościach o charakterze patriotycznym.
 • Przygotowywanie okolicznościowych  informacji na gazetce klasowej.
 • Omawianie na lekcjach języka polskiego tekstów literackich o tematyce patriotycznej.

Cały rok szkolny

Tematy godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego:

 

I półrocze

 1. Wybieramy samorząd klasowy, organizujemy pracę
 2. Prawa i obowiązki ucznia oraz kryteria oceniania z zachowania
 3. Moje obowiązki w zespole klasowym
 4. Jak być bezpiecznym w szkole, domu, na ulicy?
 5. Moje prawa i obowiązki w rodzinie
 6. Klasowe jasełka?
 7. Święto Zmarłych – zatroszczmy się o miejsca pamięci narodowej.
 8. Dzień Niepodległości – czy jesteśmy patriotami?- Bieg na 100 lecie Odzyskania Niepodległości
 9. Moja miejscowość wczoraj, dzisiaj i jutro.
 10. Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia?
 11. Organizujemy zabawę andrzejkową i wróżby.
 12. Mikołajki w naszej klasie.
 13. Nasi rodzice o naszym zachowaniu – refleksje po spotkaniu wychowawcy z rodzicami.
 14. Święta Bożego Narodzenia w moim domu – tradycje i zwyczaje.
 15. Internetowi przyjaciele? – moje bezpieczeństwo w sieci.
 16. Ważne słowa na co dzień: proszę, dziękuję, przepraszam.
 17. Uprzejmość – moje drugie imię.
 18. Moje wzloty i upadki – podsumowanie 1 semestru.

 

II półrocze

 1. Jak się przygotować do ważnych sprawdzianów.
 2. Stres - jak sobie radzić z nieprzyjemnymi emocjami ?
 3. Nie jesteś sam – gdzie szukać pomocy ?
 4. Z prądem za wszelką cenę? – jak przeciwstawić się presji  grupy rówieśniczej.
 5. Gdzie są granice solidarności i lojalności koleżeńskiej?
 6. Przecież to nie ja! – dlaczego trzeba umieć ponosić konsekwencje.
 7. U jak UWAGA - U jak Uzależnienie: rodzaje i skutki uzależnień.
 8. 3 minuty na uratowanie życia – pierwsza pomoc
 9. Dbam o zdrowie dbając o środowisko.
 10. Praca zawodowa naszych rodziców
 11. Mam pomysł na swoje życie – jak go zrealizować ?
 12. Praca marzeń – co zrobić, aby ją mieć? Spotkanie (np. z osobą wykonującą jakiś atrakcyjny zawód (lekarz, prawnik, żołnierz, itp.).
 13. Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.
 14. Czy umiem wyciągać wnioski? – samoocena moich wyników i zachowań.
 15. Uważaj na siebie - przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.