Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
O nas
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców EnigmyJesteśmy Zespołem Szkół prowadzonym przez Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W skład naszego Zespołu wchodzą: Społeczna Szkoła Podstawowa nr2 STO oraz Społeczne Gimnazjum nr 333 STO.

Nasz Zespół Szkół kształci dzieci i młodzież już od ponad 20 lat i działa jako organizacja „non- profit”. Wspólny wysiłek rodziców, nauczycieli i dyrekcji zespołu przekłada się na wymierne rezultaty osiągane przez naszych uczniów w sprawdzianach i egzaminach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W roku szkolnym 2010/2011 nasz zespół uzyskał odpowiednio 7 i 8 wynik w Warszawie dla szkół podstawowych i gimnazjów. W roku 2012 średnia wyników w naszej szkole podstawowej dla sprawdzianu szóstoklasisty wyniosła ponad 34,35 pkt w porównaniu do 27,34 pkt dla Warszawy, co daje 5 wynik w Warszawie.

Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, których celem jest podnoszenie poziomu edukacji i doskonalenie organizacji pracy naszej jednostki. Potwierdzeniem tego są wyniki szkoły zaprezentowane w Raporcie z Ewaluacji Całościowej prowadzonej w ramach pilotażu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Uniwersytet Jagielloński oraz realizacja projektu w ramach programu Comenius dotycząca współpracy uczniów ze szkoły z Bolzano i Redditch, która pozwoliła na wymianę doświadczeń na temat kultury i technologii informatycznych.


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego: Samodzielne Koło Terenowe nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – KRS nr 0000219778.

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczynamy współpracę w ramach projektu Comenius ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Szwecji. Współpraca będzie dotyczyła ochrony środowiska.

Jesteśmy od wielu lat w czołówce zmian edukacyjnych w Polsce w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesie edukacji np. posiadamy w każdej klasie tablicę multimedialną, nauczyciele i uczniowie korzystają z platformy edukacyjnej i dziennika elektronicznego. Pedagodzy uczą według przygotowanych przez siebie programów. Jesteśmy kreatywną, innowacyjną i nowoczesną szkołą.

Z własnych środków wyposażyliśmy szkołę w nowoczesny sprzęt informatyczny, salę doświadczalną do nauki fizyki oraz chemii, a także salę komputerową.

01

Staramy się wykorzystywać wszelkie nadarzające się okazje, aby podnosić poziom edukacji i wykorzystania dostępnych narzędzi i programów edukacyjnych. W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęliśmy realizację pilotażowego programu dla gimnazjów „Interblok”. Cechą charakterystyczną tego programu nauczania jest interdyscyplinarność, tzn. w trakcie zajęć uczniowie nabywają umiejętności i wiedzę z kilku dziedzin nauki. Realizacja programu obejmuje treści i umiejętności realizowane w zakresie przedmiotów matematyczno –przyrodniczych. Program ten stanowi narzędzie do rozbudowania zainteresowań uczniów. Nowatorstwo programu polega na stopniowym rozwijaniu umiejętności ucznia, począwszy od pracy własnej, według instrukcji, z dużą pomocą opiekuna, poprzez samodzielne rozwiązywanie problemu, a ostatecznie, do bycia twórcą własnego projektu. Innowacyjne jest także wprowadzenie do nauczania elementów przedsiębiorczości, poprzez umożliwienie uczniom tworzenia kosztorysu eksperymentu i analizowania w kontekście otrzymanego rezultatu, jako jednego z kryterium oceny efektywności ich pomysłu.

W naszej szkole nauczyciele przygotowują własne programy nauczania, według których realizują podstawę programową kształcenia ogólnego i przygotowują uczniów do posługiwania się urządzeniami, bez których nie będą mogli obejść się w przyszłości. Multimedialna forma przekazywania wiedzy jest doceniana przez nauczycieli i rodziców, ponieważ pozwala dziecko zaciekawić i w przystępny sposób przekazać mu potrzebną wiedzę oraz pobudzić ciekawość poznawania świata i kreatywność. W roku szkolnym 2012/2013 wprowadzamy w gimnazjum nauczanie w języku angielskim przedmiotu „Kultura krajów anglosaskich” by przełamać barierę w posługiwaniu się językiem obcym w praktyce. Unowocześnienie i poprawa systemu edukacji oraz dopasowanie edukacji do potrzeb zmieniającej się gospodarki i społeczeństwa zostały wymienione wśród 25 kluczowych decyzji, które należy podjąć aby osiągnąć cel projektu cywilizacyjnego „Polska 2030” przedstawionego w wydanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dokumencie „Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia rozwoju kraju”. Na przykładzie naszego zespołu szkół widać, iż oprócz rozwiązań regulacyjnych i działań instytucjonalnych niezmiernie istotne jest pobudzenie zaangażowania lokalnej społeczności w proces edukacji. Znaczna część realizowanych przez nasz zespół inicjatyw nie byłaby możliwa bez aktywnego udziału rodziców.

 

Zapraszamy do naszych szkół!
Anna Strubińska