Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Rekrutacja
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy 

 

Rekrutacja

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do klas I oraz grupy,,0’’
w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2

Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO w Warszawie

 1. Podanie o przyjęcie dziecka należy złożyć nie później niż do 8.03.2019r.

 2. Na rok szkolny 2019/2020 rekrutacja kandydatów do klas I i kl. „0” rozpocznie się 12.03.2019. Informacja o początku rekrutacji zostanie podana wszystkim zainteresowanym i zamieszczona na stronie internetowej szkoły: www.sto2.pl oraz przekazana rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

 3. Przewidziane są dwie tury rekrutacji (zajęcia dydaktyczne i zabawy integracyjne):
 • 12 i 13 marca 2019 r.
 • 14 i 15 marca 2019 r.

 1. Dokładna data przyjścia Rodziców z dzieckiem zostanie uzgodniona telefonicznie.

 2. W pierwszym dniu każdej tury rekrutacji organizowane jest spotkanie informacyjne. Rodzice przychodzą razem z dziećmi.

 3. W pierwszym dniu każdej tury Dyrekcja Szkoły przedstawia Rodzicom procedurę postępowania kwalifikacyjnego, informuje o programie nauczania w klasie I oraz w grupie ,,0’’, przedstawia ideę szkoły społecznej i organizuje spotkanie integracyjne dla rodziców.

 4. Dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną w składzie:
 1. dyrekcja szkoły
 2. pedagog
 3. psycholog
 4. wychowawca klasy I
 5. wychowawca klasy „O”

 1. W terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż tydzień po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego podaje się do wiadomości listę dzieci przyjętych do klas I i ,,0’’ oraz listę rezerwową.


Lista dzieci przyjętych oraz lista rezerwowa zostanie podana do 22.03.2019r.

 1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klas I oraz grupy,,0’’, których nazwiska znajdują się na liście przyjętych, zobowiązani są do wpłaty wpisowego w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych. Dnia 02.04.2019r. upływa termin wpłacenia wpisowego. Wpisowe wynosi 1500 zł. Dla uczniów, którzy mają rodzeństwo w SSP nr 2 STO lub w SG nr 333 STO kwota wpisowego wynosi 750 zł. Zgodnie z uchwałą Zarządu SKT nr 5 STO opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

 2. Rodzice dziecka korzystającego z pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły zobowiązani są przed spotkaniem informacyjnym dostarczyć zaświadczenie o uregulowaniu wszelkich płatności na rzecz szkoły.

 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu dzieci do klas I i grupy „0” podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.

 4. Tryb odwoławczy:
 • Odwołania dotyczące względów formalnych można składać do Zarządu SKT Nr 5 STO w sekretariacie Szkoły w terminie 3 dni od ogłoszenia listy przyjętych.
 • Czas rozpatrzenia odwołania wynosi 7 dni.

Informacja

W roku szkolnym 2018/2019 czesne we wszystkich klasach w SSP nr 2 STO wynosi 1350 zł. Wysokość czesnego może ulec zmianie po decyzji Zarządu SKT nr 5. Decyzja Zarządu jest przekazywana Rodzicom do końca maja.

Kryteria kwalifikacji do klas: I oraz grupy ,,0’’ SSP nr 2 STO

Etap I

 1. Pozytywny wynik obserwacji gotowości dziecka do podjęcia pracy w grupie rówieśniczej. Badanie kandydatów będzie polegało na dwudniowej obserwacji dziecka w szkole w godzinach 14.00 – 16.00. W tym czasie dzieci wezmą udział w zajęciach dydaktycznych i zabawach integracyjnych. Obserwowane będą umiejętności społeczne: empatia, gotowość do podejmowania zadań, zdyscyplinowanie oraz kreatywność, a także gotowość dziecka do podjęcia nauki pisania, czytania i liczenia.
 2. W pierwszym etapie rekrutacji komisja kwalifikacyjna wybiera kandydatów, którzy są najlepiej przygotowani do podjęcia pracy w naszych zespołach klasowych.

Etap II

 1. Rozmowa z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej oraz przedstawicielami Zarządu i Dyrekcji Szkoły (dotyczy Rodziców, tzw. „nowych”, których dzieci zostały zakwalifikowane po pierwszym etapie). Rozmowa w szczególności będzie dotyczyła:
  - poznania oczekiwań Rodziców co do potrzeb edukacyjnych dziecka i szkoły,
  - poznania oczekiwań Rodziców dotyczących współpracy z wychowawcą klasy,
  - rozumienia ideałów szkoły przez Rodziców i podzielania ich,
  - współpracy ze szkołą.

O terminie spotkania Rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.

Zgodnie ze Statutem SSP nr 2 STO spośród dzieci, które spełniają kryteria pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo w SSP nr 2 i SG nr 333, w następnej kolejności posiadające rodzeństwo, będące absolwentem SSP nr 2 lub SG nr 333. Warunkiem skorzystania z prawa pierwszeństwa jest uregulowanie wszelkich zaległości w płatnościach na rzecz szkoły.

 


Pliki do pobrania

 

Rekrutacja do klas 0-1 szkoły podstawowej

Podanie do szkoły podstawowej