Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

“Lepsza szkoła”

„Lepsza Szkoła” to projekt edukacyjny Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, do którego nauczyciel zgłasza klasę w danym roku szkolnym. Polega on na tym, że uczniowie rozwiązują nadsyłane przez wydawnictwo sprawdziany, dostosowane do programu nauczania GWO „Między nami”. Na początku roku szkolnego jest to test diagnostyczny, następnie sprawdziany dotyczące poszczególnych rozdziałów podręcznika, a na koniec roku test całoroczny. Wyniki uczniów nauczyciel wprowadza na stronę „Lepszej Szkoły”.

Na ich podstawie może generować raporty, które zawierają analizę wyników jego uczniów. W projekcie bierze udział wiele szkół z całej Polski. Na podstawie raportów dowiadujemy się, jak nasi uczniowie radzą sobie na tle uczniów z kraju i województwa mazowieckiego. Porównując raporty z poszczególnych sprawdzianów, można też zaobserwować, jakie uczeń czyni postępy w ciągu roku, a także w stosunku do poprzednich lat nauki. Jest to dla nauczyciela bardzo dobra pomoc w refleksji nad rozwojem swoich uczniów. Raporty można pokazywać uczniom na tablicy multimedialnej i dzięki takiej prezentacji lepiej omawiać napisany sprawdzian. Zadania w sprawdzianach są dobrze opracowane, pozwalają uczniom zaprezentować wiedzę i umiejętności, zmuszają do myślenia. Są zbliżone formą i typem zadań do sprawdzianu szóstoklasisty, a w przypadku klas gimnazjalnych do egzaminu gimnazjalnego. Stanowią więc dobre przygotowanie do egzaminów końcowych. Nauczyciele naszej szkoły, którzy biorą ze swoimi uczniami udział w projekcie „Lepsza Szkoła”, są z niego zadowoleni.