Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Wizja i misja szkoły

Misja szkoły

Chcemy, żeby nasza szkoła kształciła uczniów tak, aby radzili sobie w nieustannie zmieniającym się świecie oraz odważnie stawiali czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest troska o każde dziecko i stworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju.

Wizja szkoły

Szkoła Społeczna nr 2 im „Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy” Społecznego Towarzystwa Oświatowego powstała w wyniku aktywności i ogromnego zaangażowania rodziców i nauczycieli małej lokalnej społeczności. W latach 1999 do 2019 w ramach Zespołu Szkół Społecznych STO w tej samej siedzibie działało również renomowane gimnazjum.
Przyjmując 15 maja 2015 patronat Zwycięzców Enigmy, postanowiliśmy na bazie – już – 30 lat tradycji i doświadczeń promować wartość pracy w zespole oraz wartość nauki akademickiej zaangażowanej w dobro Polski i Świata. Dobra współpraca zawsze była dla nas ważna, ale pragniemy, by stała się naszą dewizą. Uczeń w naszej szkole nie jest jedynie przedmiotem oddziaływań wychowawczych, ale przede wszystkim aktywnym uczestnikiem i podmiotem. W naszej szkole kierujemy się zarówno stworzeniem dobrej szansy edukacyjnej każdemu uczniowi, jak i starannym wychowaniem w duchu naszych trzech wartości: Odpowiedzialności, Uspołecznienia i Dzielności.

Nasze szkoły w lokalnym środowisku są postrzegane jako instytucje przyjazne, radosne i twórcze, gdzie każdy uczeń odkrywa i rozwija swoje zdolności i talenty. Szkoła to miejsce gdzie młody człowiek poznaje smak sukcesu indywidualnie i w pracy zespołowej, ale również mierzy się z porażkami przygotowując się do pełnego i aktywnego życia.

Realizując wizję szkoły kształtujemy w naszym środowisku wybrane wartości:

 • Odpowiedzialność – sprzyja efektywnej nauce dzięki różnym zobowiązaniom, które uczniowie świadomie podejmują i ponoszą  ich konsekwencje;
 • Uspołecznienie – szkoła funkcjonuje dzięki wspólnej aktywności rodziców i nauczycieli, dzięki tej wartości uczniowie są otwarci na siebie nawzajem i udzielają się na rzecz innych;
 • Dzielność – uczeń potrafi radzić sobie z różnymi przeciwnościami i porażkami, ale też wyznacza sobie cele i konsekwentnie do nich zmierza;

Jakie mamy zadania wychowawcze?

Wychowanie oznacza wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, dodatkowo wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Przeczytaj więcej o działaniach naszych wychowawców:

Absolwenci naszej szkoły

powinni być ludźmi świadomymi, kreatywnymi, szanującymi siebie i innych. Szkoła pomaga uczniom rozwijać te cechy w różnych obszarach życia, z których najważniejsze to wykształcenie, rozwijanie osobowości oraz otwarcie na świat.

Jak praktykujemy nasze wartości w codziennym życiu szkoły?

Odpowiedzialność

Nasi uczniowie biorą odpowiedzialność za:

 • własne uczenie się
 • przebieg i efekt pracy zespołu
 • za siebie, swój zespół i swoją klasę
 • konsekwencje swoich decyzji i działań

Przejawy wartości w zachowaniu:

 • świadome i aktywne podejmowania się uzupełnienia zaległości i poprawiania swoich ocen
 • dotrzymywanie terminów
 • wkład w ostateczny efekt pracy i poczucie radości z tej pracy
 • aktywne uczestniczenie w życiu klasy – nie jest się biernym obserwatorem, reaguje się na krzywdę
 • przyznawanie się do błędów i przyjmowanie porażek jako nauki dla siebie
Uspołecznienie

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu społeczności szkolnej i pozaszkolnej, dzięki czemu:

 • Potrafią współpracować w różnych grupach i z różnymi osobami
 • Chętnie i aktywnie udzielają pomocy
 • Nie mają oporów w działaniu na rzecz innych i cieszą się z ich sukcesów

Przejawy wartości w zachowaniu:

 • Akceptacja dla innych, umiejętność współpracy w dowolnym składzie grupy
 • Prowadzenie korepetycji uczniowskich
 • Brak obojętności wobec tych, którzy potrzebują pomocy
Dzielność

Nasi uczniowie rozwijają swoją dzielność poprzez:

 • przełamywanie wewnętrznych barier
 • prezentowanie własnego zdania i poglądów
 • stawanie w obronie poszkodowanych
 • podejmowanie wyzwań
 • przeciwstawianie się presji grupy

Przejawy wartości w zachowaniu:

 • pokonywanie własnego strachu, nieśmiałości, wygodnictwa
 • reagowanie na zło
 • stawanie w obronie innych

Jako szkoła dbamy o zapewnienie wysokiego poziomu nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych poprzez:

Utrwalamy umiejętności społeczno – psychologiczne wspierające integralny rozwój ucznia i kształtowanie jego dojrzałości.

 • Utrwalanie umiejętności skutecznej komunikacji z innymi
 • Utrwalanie umiejętności efektywnej pracy w zespole
 • Ćwiczenie umiejętności społecznych – Wolontariat