Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Ocenianie kształtujące

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do projektu zapoznania się z ideą i zasadami oceniania kształtującego oraz wprowadzenia tego sposobu oceniania w codziennej pracy ucznia jak i nauczyciela. Pierwszym krokiem było odbycie szkolenia prowadzonego przez Panią Danutę Sterną z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wyciągnięcia wniosków do własnej pracy. O podjętych działaniach na początku roku szkolnego poinformowani zostali uczniowie oraz ich rodzice, którzy mogli wyrazić własną opinię na temat wprowadzanego programu.

W ramach realizacji projektu wdrążone zostały poszczególne elementy Oceniania Kształtującego:

  • Atmosfera

Uważamy, iż atmosfera panująca w klasie powinna sprzyjać kreatywnemu myśleniu jak i uczeniu się bez rywalizacji. Rolą nauczania jest wspieranie uczniów, a nie ocenianie ich i wykazywanie  jak mało jeszcze umieją. Podczas lekcji w naszej szkole nauczyciele wykorzystują metody i zadania wpływające na poprawę pracy w parach lub grupie biorąc pod uwagę różne style uczenia się naszych uczniów.

  • Cele w temacie

Ponieważ uczniowie powinni wiedzieć dokąd zmierzają, na początku każdej lekcji przedstawione są cele lekcji sformułowanego w języku ucznia. Hasła związane z celami lekcji, podawane są uczniom w formie zabawy: cele odgadywane są przez uczniów i są to zawsze pytania w formie ‘czy umiem …? Pod koniec zajęć uczniowie, sami oceniają swoją pracę i w jakim stopniu opanowali wiadomości na lekcji. Samoocena uczniów sprzyja nie tylko dostrzeganiu w jakim stopniu cel lekcji został osiągnięty, ale również ich samodzielności w nauce.

  • Kryteria oceniania

NaCoBeZU, czyli na co będę zwracać uwagę oceniając pracę ucznia jest wykorzystane w naszej szkole na bieżąco podczas przekazywania instrukcji do zadań ustnych jak i pisemnych. Razem z uczniami decydujemy jakie elementy będą ważne przy wykonaniu danego zadania i według tego kryterium sukcesu oceniane są później prace. Dzięki „nacobezu” zawieramy z uczniem umowę dotyczącą tego, co podlega ocenie. Ponieważ uczniowie widzą za co są odpowiedzialni w każdym stopniu zadania, jest im łatwiej wykonać zadanie bardziej samodzielnie. Po wykonaniu zadania uczeń otrzymuje również klarowną informację zwrotną w postaci komentarza w formie ustnej lub pisemnej. Pamiętamy zawsze, aby nasze opinie na temat pracy ucznia zawierały elementy pochwały jak i punkty dotyczące dalszej pracy.

  • Ocena koleżeńska i samoocena

Podczas naszych zajęć stale zachęcamy uczniów do większego zaangażowania w lekcjach i procesie uczenia się. Promujemy również samodzielność jak i odpowiedzialność za swoją naukę, dzięki czemu wzrasta u uczniów poczucie własnej wartości, pewności siebie i motywacji do nauki. Dlatego też uczniowie sami oceniają często swoje wystąpienia lub prace pisemne. Otrzymują również ocenę koleżeńską od innych osób w grupie, które decydują co im się podobało w pracy kolegi lub koleżanki, a co mogło wyjść lepiej. Ocena koleżeńska i samoocena sprawiają, iż lekcje stają się ciekawsze dla uczniów i w klasie panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się.