Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Integracja edukacyjna dla uczniów klas trzecich i czwartych

Integracja edukacyjna uczniów klas czwartych stanowi kluczowy element wsparcia dla absolwentów edukacji wczesnoszkolnej, ułatwiający ich adaptację do wymagań edukacyjnych klas starszych. Jest to inicjatywa zintegrowana ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, mająca na celu zapewnienie płynnego przejścia i wsparcia w adaptacji uczniów. Realizacja tego celu obejmuje szereg działań wychowawczych i wsparcie psychologiczne, w tym:

• Organizacja interaktywnych spotkań między uczniami: Spotkania te, zaplanowane na początek drugiego semestru, umożliwiają trzecioklasistom wymianę doświadczeń z uczniami, którzy już przeszli do klasy czwartej. Takie spotkania mają na celu nie tylko przygotowanie uczniów do nowych wyzwań edukacyjnych, ale również budowanie wspierającej społeczności szkolnej.

• Przeprowadzenie badań przesiewowych: Realizowane są badania przesiewowe w zakresie dysleksji i problemów logopedycznych, przeprowadzane przez zespół specjalistów. Celem jest wczesne zidentyfikowanie potencjalnych trudności i zapewnienie adekwatnego wsparcia.

• Lekcje wprowadzające z nauczycielami przedmiotów: Przed rozpoczęciem nauki w klasie czwartej, nauczyciele przedmiotów przygotowują specjalne lekcje wprowadzające, podczas których przedstawiają swoje przedmioty, oczekiwania wobec uczniów oraz metodologię pracy. To również okazja dla uczniów do świadomego wyboru drugiego języka obcego.

• Udział w lekcjach jako wolny słuchacz: Uczniowie klasy trzeciej mają możliwość uczestniczenia w wybranych lekcjach klasy czwartej, co pozwala im na bezpośrednią obserwację metod pracy i tempa nauki w starszych klasach, a także na adaptację do nowego stylu nauczania.

• Innowacyjna rola wychowawcy w klasach 4-8: W naszej szkole, w klasach 4-6, wychowawcy pełnią rolę nie tylko nauczycieli, ale również psychologów/pedagogów, co pozwala na ciągłą obserwację i wsparcie uczniów w zakresie ich rozwoju edukacyjnego, poznawczego i społecznego.

Proces integracji kończy się podsumowaniem na koniec pierwszego semestru nauki w klasie czwartej, gdzie oceniany jest poziom samodzielności uczniów i ich zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami. Psycholog szkolny zajmuje się również wsparciem uczniów z dysleksją, włączając specjalne programy i treningi umiejętności, aby wyrównać szanse edukacyjne.

Ta kompleksowa strategia integracji ma na celu zapewnienie, że przejście do klasy czwartej jest płynne i pozbawione stresu, jednocześnie promując rozwój osobisty i akademicki uczniów.