Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

MAŁE PROJEKTY SPORTOWE JAKO DZIAŁANIA CYKLICZNE

 

Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości /…/

(J. Paweł II)

• Działania upowszechniające aktywność ruchową oraz krzewiące kulturę fizyczną;

• Zainicjowane Małe projekty sportowe mają na celu przygotowanie dzieci do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa w sporcie i odbioru widowiska sportowego. Przeznaczone są one dla najmłodszej dziatwy szkolnej. W ich trakcie dzieci nabywają ogólnej sprawności ruchowej, uczą się współdziałania w ramach drużyny i rywalizacji w duchu fair play.

MIKOŁAJKOWE ZAWODY SPORTOWE KLAS 1-3.

Cel główny: Wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez zabawę. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. Właściwe zachowanie się jako kibic i zawodnik.

Międzyklasowe zawody sportowe odbywają się cyklicznie od roku 2011/2012 w miesiącu grudniu.

Są to wyścigi w rzędach.

WALENTYNKI NA SPORTOWO KLAS 1-3.

Cel główny: Wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez zabawę. Umiejętność współdziałania

w grupie. Wewnątrzklasowe sportowe Walentynki odbywają się cyklicznie od roku szkolnego 2011/2012

w miesiącu lutym.

MIĘDZYKLASOWE WIOSENNE ZAWODY SPORTOWE KLAS 1-3/ZBIJAK.

Cel główny: Kształcenie umiejętności ruchowych związanych z grami sportowymi. Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i współpracy w grupie. Właściwe zachowanie się jako kibic i zawodnik.

Międzyklasowe Wiosenne zawody sportowe odbywają się cyklicznie od roku szkolnego 2011/2012 w miesiącu kwietniu.

WIOSENNY TURNIEJ ZBIJAKA KLAS 3 i 4 (PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY).

Cel główny: Przekraczanie progu edukacyjnego. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez współzawodnictwo sportowe. Właściwe zachowanie się jako kibic i zawodnik.

Międzyklasowe turnieje sportowe odbywają się cyklicznie od roku szkolnego 2011/2012

w miesiącu marcu.

„DZIEŃ SKAKANKI” jako promocja zdrowego stylu życia wśród dorosłych i dzieci.

Celem nadrzędnym współczesnego szkolnego wychowania fizycznego jest nie tylko doraźne osiąganie efektów, ale przede wszystkim kształtowanie u wychowanków trwałych nastawień

i pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej, które sprawią, iż byli wychowankowie, jako dorośli, przez całe życie aktywnie będą zabiegali o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.

(S. Strzyżewski)

Cel imprezy: Promocja sportu. Aktywizacja rodziców. Ćwiczący dorośli dają uczniom dobry przykład. Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

Do konkursu skoków na skakance przystępują nie tylko uczniowie klas 1-3, ale również ich rodzice.

Impreza cieszy się dużym powodzeniem, odbywa się najczęściej na przełomie maja i czerwca.

Należy zaznaczyć, iż takie działania przyczyniają się do aktywnego propagowania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz zachęcają uczniów do podwyższania swojej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.

SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA: „NA SPORTOWO ZAWSZE ZDROWO”

Impreza plenerowa dla klas 0-3.

Cel główny: Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez różnego rodzaju formy rekreacji, gry

i zabawy na świeżym powietrzu. Rozwijanie współzawodnictwa sportowego. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. Wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Integracja dzieci podczas gier i zabaw.

Ideałem wychowania jest tak ukształtowane dziecko, aby jak najlepiej i najwszechstronniej było przygotowane do życia, to znaczy dawało sobie radę w różnych sytuacjach życiowych, a te wymagają siły, wytrzymałości, zręczności, odporności i hartu, wiedzy i różnych umiejętności.

(R. Trześniowski)

W programie:

• Stare i nowe zabawy podwórkowe.

• Wesołe i kolorowe zabawy z chustą KLANZY.

• Wyścigi na wesoło.

Jest to wspaniała okazja do zaszczepienia u najmłodszych uczniów naszej szkoły „sportowego bakcyla”.

Wspomniane imprezy doskonale wpływają na rozwój motoryczny moich uczniów, kształtują „zdrowe” zasady rywalizacji sportowej, a także pozytywnie wpływają na chęć rozładowania stresu i nadmiaru energii.

Duża frekwencja, zaangażowanie i „zdrowa” rywalizacja uczniów przemawia za celowością podobnych imprez.

Taneczne długie przerwy

W programie: Taneczna podróż przez świat najmłodszych, Tańce integracyjne, Tanecznym krokiem do wiosny, Wiosenna Akademia Tańca, Taneczne doznania łączące pokolenia.

Zajęcia taneczne połączone z gimnastyką poranną.

 

Nauczyciele Zespołu sportowego: są to nauczyciele z długoletnim doświadczeniem, którzy ukierunkowali swoją pracę na promowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań prozdrowotnych.

Nauczyciele Zespołu sportowego rozwijają zainteresowania i talenty sportowe uczniów.

Uczniowie naszej szkoły co roku uczestniczą w zawodach i turniejach sportowych na poziomie dzielnicowym i warszawskim.

Udział w Projektach:

  • UDZIAŁ W PROJEKTACH PODEJMOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ: Bezpieczna + (2017/2018), Szkoła na Medal (2019/2020), MIĘDZYNARODOWY PROJEKT ERASMUS + (2018/2019).
  • KOORDYNACJA WOLONARIATU
  • WOŚP

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II)

Co roku z wielkim zaangażowaniem wraz z całym Zespołem Sportowym organizujemy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tłumnie zrzeszając całą społeczność szkolną. Nasze zadania związane z WOŚP polegają na współkoordynacji wszelkich działań by impreza danego dnia przebiegła sprawnie i bezpiecznie. Angażujemy siebie, swoich uczniów i rodziców w to wielkie przedsięwzięcie. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi docierają do najdziwniejszych miejsc i kwestują z wielkimi uśmiechami na twarzy. Co roku Finał rozbrzmiewa z coraz większą siłą.

Efekty osiągane poprzez włączanie się w akcje charytatywne:

· zwrócenie uwagi uczniom na konieczność podejmowania wspólnych działań,

· kształtowanie postaw altruistycznych,

· rozwijanie empatii,

· kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podjęcie zobowiązania,

· integracja działań nauczycieli różnych specjalizacji,

· włączenie i integracja rodziców uczniów,

· nawiązanie współpracy ze środowiskiem pozaszkolnym,

· zebranie środków pieniężnych na szczytne cele charytatywne.

Poprzez aktywny udział w tych przedsięwzięciach zarówno my – nauczyciele jak i nasi uczniowie poszerzyliśmy swoje wiadomości i umiejętności dotyczące niesienia pomocy innym. Widząc zaangażowanie całej społeczności szkolnej mamy pewność, że podejmowane przez nas działania są skuteczne i przynoszą pozytywne efekty – działając wspólnie możemy więcej.

CELE NASZYCH DZIAŁAŃ:

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

• zaszczepienie „sportowego bakcyla”,

• propagowanie sportowego stylu życia,

• podnoszenie poziomu sportowego uczniów,

• nauka „zdrowej” rywalizacji sportowej,

• upowszechnienie form aktywnego wypoczynku,

• umożliwienie przeżywania sportowych emocji, zaprezentowania się przed rówieśnikami swoją sprawnością,

• osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym,

• rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole i poczucia radości ze wspólnej zabawy:

Trzeba, żeby dzieci uczyły się igrając i swawoląc, a do nas należy takie im podawać zabawki, takiemi je tylko rzeczami zajmować, w takie miejsca naprowadzać, gdzie mogą nauczyć się czego żądamy.

(J. Śniadecki, 1805r.)

• promocja zdrowego stylu życia oraz integracja społeczności szkolnej poprzez sport,

• aktywizowanie rodziców w przedsięwzięcia służące szkole i społeczności,

• zacieśnienie więzi emocjonalnej rodziców ze swoimi dziećmi poprzez atrakcyjne spędzanie wolnego czasu,

• Wdrożenie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój, do troski o zdrowie własne i innych. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej:

Istotą wychowania fizycznego, jako integralnej części wychowania w szerokim rozumieniu tego pojęcia, jest oddziaływanie na całą osobowość wychowanka, a więc ukształtowanie zarówno jego kompetencji aksjologicznych (odnoszących się do sfery emocjonalno-wolicjonalnej) jak i technologicznych (dotyczących sfery intelektualno-sprawnościowej)

w intencji przygotowania go do całożyciowej troski o ciało poprzez uczestnictwo w kulturze fizycznej (Grabowski 1997).

• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako miejsca przyjaznego dla rozwoju i nauki,

• realizacja zadań zespołu przyczynia się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Koordynator Zespołu Sportowego:

Kinga Przekwas-Kędziora

Jak zachęcić dziecko do sportu lub aktywności? Zapraszamy do zapoznania się z  Ebookiem: Moje dziecko zostanie sportowcem