Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny EMP@TYCZNA KLASA: Klucz do Rozwoju Empatii i Pozytywnych Postaw!

Projekt Edukacyjny EMP@TYCZNA KLASA: Kreowanie Empatii i Pozytywnych Postaw w Szkolnej Rzeczywistości”

Współczesna edukacja nie ogranicza się wyłącznie do przekazywania wiedzy. Coraz większy nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności społecznych i budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich. Czwarta edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego EMP@TYCZNA KLASA doskonale wpisuje się w tę ideę, skierowana do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jej głównym celem jest kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym rozwijaniu zdolności empatycznych.

Projekt ten ma na celu nie tylko dostarczenie uczniom wiedzy, ale także kształtowanie ich charakteru oraz umiejętności rozumienia i reagowania na emocje innych ludzi. Wspierając proces wychowawczy, EMP@TYCZNA KLASA angażuje uczniów w różnorodne działania, które mają przyczynić się do zrozumienia pojęć takich jak empatia, nietolerancja i stereotypy.

Cele projektu obejmują:

 1. Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi: Poprzez różnego rodzaju aktywności i warsztaty uczniowie uczą się rozumieć, jakie potrzeby i emocje kierują innymi ludźmi.
 2. Zrozumienie pojęć: empatia, nietolerancja, stereotypy: Projekt pomaga uczniom poznać te kluczowe pojęcia, a także zrozumieć, jak wpływają one na relacje międzyludzkie.
 3. Nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi: Uczestnicy projektu rozwijają zdolność empatycznego wczuwania się w sytuacje innych, co jest niezwykle istotne dla budowania zdrowych relacji społecznych.
 4. Uczenie dostrzegania pozytywnych cech w innych: Projekt stawia na promowanie pozytywnego spojrzenia na innych ludzi i docenianie ich zalet.
 5. Integracja zespołu klasowego: Wspólne działania sprzyjają integracji uczniów i tworzeniu silniejszych więzi w grupie.
 6. Budowanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych uczuć: Projekt pomaga uczniom zrozumieć i wyrazić swoje emocje, co jest kluczowe dla budowania relacji z innymi.
 7. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz niwelowanie negatywnego zachowania dzieci i młodzieży poprzez włączenie jej w działalność wolontariatu: Działania wolontariackie uczą uczniów odpowiedzialności za innych oraz pozwalają na aktywne przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku szkolnym.
 8. Wyrabianie zdolności do samomotywacji: Projekt wspiera uczniów w rozwijaniu samodyscypliny i umiejętności motywowania siebie do działań.
 9. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych: Uczestnicy projektu uczą się, że ich postępowanie ma wpływ na innych oraz na całe środowisko szkolne.
 10. Przezwyciężanie uprzedzeń i przesądów: Projekt kładzie nacisk na rozwijanie otwartości na inność oraz pokonywanie uprzedzeń.
 11. Uświadomienie konieczności doskonalenia zdolności empatycznych: Uczniowie zdają sobie sprawę, że empatia to umiejętność, którą można rozwijać i doskonalić.
 12. Kształtowanie kompetencji kluczowych: Projekt nie tylko stawia na rozwijanie umiejętności społecznych, ale także wspiera uczniów w zdobywaniu kompetencji niezbędnych w życiu codziennym.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny EMP@TYCZNA KLASA to inicjatywa, która wpisuje się w współczesne potrzeby edukacyjne, kształtując młodych ludzi nie tylko intelektualnie, ale również emocjonalnie i społecznie. Działa on jako wsparcie procesu wychowawczego, przygotowując uczniów do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, opartym na empatii i współpracy.

Więcej o projekcie:
https://www.empatycznaklasa.edu.pl/o-projekcie

plakat 4EK