Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Przekraczanie Progu Edukacyjnego klasy czwartej oznacza wsparcie absolwentów edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) w optymalnej adaptacji do nauki w klasach starszych i jest wpisane w działania Szkolnego Programu Wychowawczo Profilaktycznego. Wsparcie to przejawia się w konkretnych działaniach wychowawców i psychologa szkolnego, są to:

  1. Aktywne spotkania trzecioklasistów z czwartoklasistami, czyli uczniami, którzy próg edukacyjny właśnie przekroczyli. Dzielą się oni z młodszymi kolegami własnym doświadczeniem kilku miesięcy nauki w systemie wspólnym dla klas 4-8. Spotkanie (początek drugiego semestru) jest zawsze poprzedzone przygotowaniem przez każdego ucznia trzeciej klasy kilku własnych pytań do starszych kolegów. Celem takiego spotkania jest kolejny krok w przygotowaniu się do roli odpowiedzialnego ucznia, ale i ważny krok w tworzeniu przyjaznej społeczności szkoły, bo starsi koledzy deklarują swoje wsparcie w razie trudności.
  2. Udział trzecioklasistów w lekcjach przedmiotowych odbywających się w klasie czwartej na zasadzie wolnego słuchacza. Każdy uczeń klasy trzeciej wybiera sobie dwie lekcje przedmiotowe, na których przygląda się zasadom pracy grupy. Porównuje stopień trudności nauczania przedmiotu ze swoimi wyobrażeniami, oswaja się ze stylem i tempem pracy starszych klas oraz wymaganiami nauczycieli.
  3. Przeprowadzenie badań przesiewowych grupy ryzyka dysleksji oraz badanie przesiewowe problemów logopedycznych. Prowadzą je w formie testów psycholog i pedagog oraz logopeda związani z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Dziatwa”. Zwracają oni uwagę na tempo czytania i pisania, na prawidłowa grafię, pojawianie się typowych błędów dyslektycznych i problemów logopedycznych. Wyniki badania przekazane zostają rodzicom uczniów przez wychowawców w ciągu miesiąca. W razie wątpliwości mogą być konsultowane z psychologiem szkolnym.
  4. Lekcje wprowadzające przygotowane przez nauczycieli przedmiotowych, którzy będą uczyli w przyszłych klasach czwartych. W trakcie tych zajęć nauczyciele opowiadają o swoim przedmiocie i wymaganiach wobec uczniów, niezbędnych, aby wspólna praca była satysfakcjonująca i ciekawa. Przy okazji jest możliwość świadomego zdecydowania się na konkretny drugi język obcy: hiszpański, francuski lub niemiecki.
  5. Przedstawienie nowatorskiej formuły roli wychowawcy w klasach 4-8. W naszej szkole w klasach 4-8 wychowawcą jest psycholog/pedagog/terapeuta, który towarzyszy uczniom na różnych lekcjach a także prowadzi akcje prospołeczne. Dzięki temu ma możliwość być obecny na większości zajęć przedmiotowych swojej klasy. Może omówić ze swoimi wychowankami ich mocne i słabe strony oraz styl funkcjonowania poznawczego i społecznego.
  6. Podsumowanie procesu przekraczania progu edukacyjnego klasy czwartej kończy pod koniec pierwszego semestru kolejnego roku szkolnego (już w klasie czwartej). Na zajęciach z psychologiem szkolnym pilotowany jest poziom samodzielności uczniów oraz poziom radzenia sobie przez uczniów z trudnościami. To zadanie realizowane jest w formie dwustopniowych warsztatów „Moje prace domowe”.
    Na prośbę wychowawców psycholog włącza do programu godzin wychowawczych trening potrzebnych umiejętności psychologicznych lub pracuje z konkretnym dzieckiem. Psycholog szkolny pilotuje też proces korzystania uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją z Aneksu do WZO. Czuwa nad wyrównywaniem szans edukacyjnych.