Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Przekraczanie progu edukacyjnego klas czwartych 

Przekraczanie progu edukacyjnego klas czwartych oznacza wsparcie absolwentów edukacji wczesnoszkolnej w optymalnej adaptacji do nauki w klasach starszych i jest wpisane w działania Szkolnego Programu Wychowawczo Profilaktycznego. Wsparcie to przejawia się w konkretnych działaniach wychowawców oraz Zespołu Psychologiczno Pedagogicznego: 

  1. Psychologiczna diagnoza przyczyn ewentualnych trudności szkolnych, czyli badania przesiewowe grupy ryzyka dysleksji.

Prowadzą je w formie testów psycholog i pedagog związani z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Dziatwa”. Zwracają oni uwagę na tempo czytania i pisania, na prawidłowa grafię oraz pojawianie się typowych błędów dyslektycznych. Wyniki testu przekazane zostają rodzicom uczniów przez wychowawców. Wynik przesiewowych testów wykazujący ryzyko dysleksji jest wskazaniem do wykonania pełnego badania psychologicznego pod kątem dysleksji lub innych dysfunkcji. Pełna diagnoza nie jest obligatoryjna, jednak zachęcamy rodzica do sprawdzenia funkcjonowania analizatorów korowych: słuchowego i wzrokowo przestrzennego, aby zapobiec powstawaniu późniejszych „niezawinionych” problemów w nauce i zdecydować o formach terapii pedagogicznej. 

  1. Wspieranie dojrzałości emocjonalno-społecznej uczniów poprzez działania wychowawcy klasy przy wsparciu psychologa szkolnego oraz przy współpracy rodziców uczniów.

W związku z różnorodnością stylów wychowawczych, jakim podlegają nasi uczniowie, oraz różnicami indywidualnymi między nimi (temperament, osobowość), integracja zespołów klasowych prowadzona przez wychowawcę jest uzupełniana o warsztaty umiejętności koncyliacyjnych. Wychowawca zaprasza psychologa szkolnego do przeprowadzenia warsztatów dotyczących m.in.: porozumiewania się Językiem Żyrafy, rozwiązywania konfliktów w formie mediacji, ustalania wspólnie obowiązujących zasad, obrony granic psychologicznych, czy asertywności. 

  1. Aktywne spotkania z czwartoklasistami, czyli uczniami, którzy próg edukacyjny właśnie przekroczyli, dzielącymi się z młodszymi kolegami własnym doświadczeniem kilku miesięcy nauki w systemie wspólnym dla klas 4-8.

Spotkanie jest zawsze poprzedzone przygotowaniem przez każdego ucznia trzeciej klasy kilku własnych pytań do starszych kolegów. Celem takiego spotkania jest kolejny krok w przygotowaniu się do roli odpowiedzialnego ucznia, ale i pierwszy krok w tworzeniu przyjaznej społeczności szkoły, bo starsi koledzy deklarują wsparcie w razie trudności. 

  1. Udział w lekcjach przedmiotowych odbywających się w klasie czwartej na zasadzie wolnego słuchacza.

Każdy uczeń klasy trzeciej wybiera sobie dwie lekcje przedmiotowe, na których przygląda się zasadom pracy grupy, porównuje stopień trudności nauczania przedmiotu ze swoimi wyobrażeniami, oswaja się ze stylem i tempem pracy starszych klas oraz wymaganiami nauczycieli. 

  1. Lekcje wprowadzające przygotowane przez nauczycieli przedmiotowych, którzy będą uczyli w przyszłych klasach czwartych.

W trakcie tych zajęć nauczyciele opowiadają o swoim przedmiocie i wymaganiach wobec uczniów, niezbędnych aby wspólna praca była satysfakcjonująca i ciekawa. Przy okazji jest możliwość bardziej świadomego zdecydowania się na konkretny drugi język obcy: hiszpański, francuski lub niemiecki. 

  1. Nowatorska formuła roli wychowawcy.

W naszej szkole w klasach 4-6 wychowawca nie jest bowiem nauczycielem przedmiotu, lecz psychologiem/pedagogiem, który nie prowadzi swoich zajęć dydaktycznych. Dzięki temu ma możliwość być obecny na większości zajęć przedmiotowych swojej klasy i może omówić z poszczególnymi uczniami ich styl korzystania z oferty edukacyjnej oraz styl funkcjonowania poznawczego i społecznego. 

  1. Podsumowanie procesu przekraczania progu edukacyjnego klasy czwartej kończy pod koniec pierwszego semestru kolejnego roku szkolnego.

Na zajęciach z psychologiem szkolnym pilotowany jest poziom samodzielności uczniów oraz poziom radzenia sobie przez uczniów z trudnościami. To zadanie realizowane jest w formie dwustopniowych warsztatów „Moje prace domowe”. Na prośbę wychowawców psycholog włącza do programu godzin wychowawczych trening potrzebnych umiejętności psychologicznych lub pracuje z konkretnym dzieckiem. Psycholog szkolny pilotuje też proces korzystania uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją z Aneksu do WZO. Czuwa nad wyrównywaniem szans edukacyjnych.